Покровська міська рада — Виконавчого комітету

Попередження

Неможливо завантажити XML-файл

Регламент роботи виконавчого комітету

Додаток 1

Додаток 2

Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 21.01.2016 № 4

Р Е Г Л А М Е Н Т 
роботи виконавчих органів міської ради

I. Загальні положення

1. Відповідно до Конституції України, виконавчі органи міської ради є органами місцевого самоврядування у місті і забезпечують:
1) виконання положень Конституції України і Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації;
2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян, права кожного на доступ до публічної інформації;
3) виконання державних, розробку і реалізацію регіональних програм соціально-економічного розвитку, цільових програм розвитку міста;
4) підготовку, виконання місцевого бюджету та звітність щодо його реалізації.
2. Виконавчими органами міської ради є її виконавчий комітет, управління, відділи та інші структурні підрозділи міської ради.
3. Виконавчий комітет та його структурні підрозділи відповідно до Конституції України та діючого законодавства утворюються Красноармійською міською радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.
Виконавчий комітет утворюється міською радою на період її повноважень. Після закінчення повноважень ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
4. Розгляд питань, що належать до повноважень виконавчих органів ради проводиться міським головою, виконавчим комітетом міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету ради, управліннями, відділами та іншими виконавчими органами ради, утвореними міською радою відповідно до функціонального розподілу обов’язків.
5. Дотримання даного регламенту обов’язкове для керівників та працівників структурних підрозділів міської ради.
6. Затвердження регламенту роботи виконавчих органів міської ради, внесення до нього змін і доповнень здійснюється на засіданні виконавчого комітету міської ради за поданням керуючого справами виконавчого комітету ради.

II. Структура міської ради

1.Структура виконавчих органів міської ради затверджується міською радою за пропозицією міського голови (ст.26 ч.1 п.5).
2.До складу виконавчих органів міської ради входять:
1) апарат міської ради,
2) підрозділи прямого підпорядкування,
3) підрозділи подвійного підпорядкування.
3. Керівники структурних підрозділів та їх заступники, працівники апарату виконавчого комітету міської ради призначаються розпорядженням міського голови (службовці місцевого самоврядування — шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною законодавством).
4. Заступники міського голови, керівники структурних підрозділів міської ради координують роботу, взаємодіють з підприємствами, організаціями, установами у вирішенні питань згідно з розподілом обов’язків.
5. Розподіл обов’язків між міським головою, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету ради затверджується рішеннями виконавчого комітету міської ради не пізніше одного місяця з дня призначення вказаних посадових осіб на посаду. При цьому повинні бути визначені:
1) функції і повноваження керівних працівників виконавчого комітету міської ради, порядок заміщення у разі їх відсутності;
2) структурні підрозділ міської ради, діяльність яких координуються та контролюються керівним працівником виконавчого комітету міської ради.
6. Порядок роботи й повноваження структурних підрозділів міської ради визначаються Положенням про відповідний виконавчий орган.
Положення про структурні підрозділи міської ради розробляються керівниками цих підрозділів, погоджуються із заступником міського голови (згідно з розподілом обов’язків), а також начальником юридичного відділу і затверджується рішенням ради.
Посадові обов’язки працівників структурних підрозділів міської ради затверджуються міським головою.

III. Планування роботи

1. Робота виконавчих органів міської ради здійснюється відповідно до плану основних заходів на рік, поточних (квартальних), оперативних (місячних, тижневих) планів. План основних заходів на рік та квартальні плани затверджуються рішенням виконавчого комітету міської ради; місячні, тижневі плани — міським головою.
2. Планування роботи виконавчих органів міської ради здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності його структурних підрозділів та апарату.
3. Формування планів роботи виконавчих органів міської ради здійснюється відділом з організаційної роботи виконавчого комітету міської ради на підставі доручень та пропозицій міського голови, керуючого справами виконавчого комітету ради, заступників міського голови, членів виконавчого комітету міської ради, керівників структурних підрозділів виконавчих органів міської ради, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, погодженими з заступником міського голови керуючим справами виконавчого комітету ради, заступниками міського голови (згідно з розподілом обов’язків).
Планування роботи виконавчих органів міської ради з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з подальшим узагальненням пропозицій відділом економіки, аналізу та прогнозування виконавчого комітету міської ради.
4. Плани роботи виконавчих органів міської ради повинні передбачити заходи, спрямовані на виконання Конституції України, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень обласної ради, державних, регіональних та місцевих програм соціального і економічного та культурного розвитку, здійснення інших, визначених законами повноважень та забезпечення реалізації державної політики.
5. План основних заходів виконавчих органів міської ради на рік в цілому відображає організаційні заходи виконавчих органів міської ради на забезпечення розв’язання сучасних питань міста, сталого соціально-економічного розвитку, виконання загальнодержавних, регіональних та місцевих програм, підвищення життєвого рівня населення. Також додається перелік міжнародних, державних, професійних свят та пам’ятних дат на рік.

6. Поточний (квартальний) план роботи виконавчих органів містить розділи на виконання:
1) актуальних питань, пов’язаних з реалізацією заходів соціального та економічного розвитку міста, розв’язанням проблем соціальної сфери, поліпшенням діяльності структурних підрозділів міської ради, які потребують розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради;
2) актів законодавства, розпоряджень міського голови, хід реалізації яких оперативно розглядається в порядку контролю;
3) основних організаційно-масових заходів, проведення яких забезпечується міською радою або за її участю.
У розділі «Питання для винесення на розгляд виконавчого комітету міської ради» в обов’язковому порядку включаються питання:
1) про хід виконання програми економічного та соціального розвитку міста за рік, квартал з визначенням основних напрямів подальшої роботи. Заслуховуються керівники підприємств різних форм власності;
2) підбиття підсумків діяльності виконавчого комітету міської ради відповідно за квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік з визначенням основних напрямків подальшої роботи;
3) про діяльність структурних підрозділів міської ради з виконання актів законодавства, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, а також питань з організації роботи зі зверненнями громадян;
3) про результати проведення цільових перевірок стану справ на місцях.
7. План роботи виконавчих органів міської ради на тиждень містить щоденні заходи за участю міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету ради, заступників міського голови.
8. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи за рішенням міського голови.
Питання виключаються з плану роботи за рішенням міського голови на підставі доповідної записки керуючого справами виконавчого комітету ради, заступників міського голови (згідно з розподілом обов’язків).
9. Порядок підготовки плану роботи виконавчих органів міської ради наступний:
1) план основних заходів на наступний рік складається відділом з організаційної роботи виконавчого комітету міської ради до 10 грудня поточного року, підписується керуючим справами виконавчого комітету ради, після чого затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради на останньому черговому засіданні грудня.
2) план роботи на квартал складається відділом з організаційної роботи виконавчого комітету міської ради за пропозиціями структурних підрозділів міської ради, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади за 20 днів до засідання виконавчого комітету міської ради місяця попереднього кварталу.
Пропозиції структурних підрозділів міської ради, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, узгоджені з керуючим справами виконавчого комітету ради, заступниками міського голови (згідно з розподілом обов’язків) надаються до відділу з організаційної роботи виконавчого комітету міської ради до 05 числа місяця попереднього кварталу.
План роботи на квартал підписується керуючим справами виконавчого комітету ради і затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.
3) план роботи на місяць складається відділом з організаційної роботи виконавчого комітету міської ради на підставі пропозицій керуючого справами виконавчого комітету ради, заступників міського голови, керівників структурних підрозділів міської ради, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, який підписується керуючим справами виконавчого комітету ради і затверджується розпорядженням міського голови за 5 днів кожного наступного місяця.
4) план роботи на тиждень складається відділом з організаційної роботи виконавчого комітету міської ради щоп’ятниці до 13.00 на підставі пропозицій керуючого справами виконавчого комітету ради, заступників міського голови, керівників структурних підрозділів міської ради, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.
Пропозиції до плану роботи на тиждень надаються щочетверга до 16.00.
План роботи на тиждень підписується керуючим справами виконавчого комітету ради і затверджується міським головою.
10. Робота структурних підрозділів виконавчих органів міської ради проводиться за квартальними планами, що затверджуються керуючим справами виконавчого комітету ради, заступниками міського голови (згідно з розподілом обов’язків). Порядок планування роботи структурних підрозділів виконавчих органів міської ради встановлює керуючий справами виконавчого комітету ради.
Формування роботи структурних підрозділів міської ради здійснюється з урахуванням положень пункту 6 розділу 3 цього регламенту.
11. Контроль за виконанням планів роботи здійснюється керуючим справами виконавчого комітету ради, заступниками міського голови (згідно з розподілом обов’язків):
1) щокварталу до 10 числа першого місяця кварталу відділ з організаційної роботи виконавчого комітету міської ради на підставі інформацій структурних підрозділів виконавчих органів ради та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади складає звіт про виконання плану роботи за попередній квартал;
2) звіти структурних підрозділів виконавчих органів ради та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади щодо виконання плану роботи, узгоджені із керуючим справами виконавчого комітету ради, заступниками міського голови (згідно з розподілом обов’язків), надаються до відділу з організаційної роботи виконавчого комітету міської ради до 05 числа першого місяця кварталу;
3) звіт про виконання плану роботи за квартал затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради і розміщується у місцевих засобах масової інформації.

IV. Організація кадрової роботи

1. Кадрова робота спрямована на комплексне вирішення питання щодо комплектування структурних підрозділів виконавчих органів міської ради висококваліфікованими фахівцями, здатними професійно виконувати посадові обов’язки на рівні сучасних вимог суспільства.
2. Організація кадрової роботи проводиться відділом із загальних питань апарату виконавчого комітету міської ради за узгодженим керуючим справами виконавчого комітету ради та затвердженим міським головою річним планом, у якому визначено заходи з добору, підготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також роботи з кадровим резервом.
3. Прийняття на службу до виконавчого комітету міської ради здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою визначеною законодавством. Прийняття працівників на роботу до виконавчих органів міської ради на посади, не віднесені до категорії службовців місцевого самоврядування, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.
Керуючий справами виконавчого комітету ради, заступники міського голови, керівники структурних підрозділів міської ради організують вивчення ділових та моральних якостей осіб, які претендують на посади посадових осіб місцевого самоврядування.
4. Особи, які вперше зараховуються на службу в органи місцевого самоврядування, складають Присягу посадових осіб місцевого самоврядування і підписують її текст, про що робиться запис у трудовій книжці, а також підписують текст Попередження про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» при прийнятті на службу та її проходженні.
5. Особи, які призначаються на посади, віднесені до номенклатури посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені на ці посади тільки після отримання ними такого допуску.
6. У виконавчих органах міської ради та її структурних підрозділах утворюється резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.
З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних і ділових якостей осіб з кадрового резерву або службовців, які претендують на зайняття більш високих посад, може проводитися в установленому порядку їх стажування на відповідних посадах.
7. Перевагу для зайняття посади службовця мають особи, які зараховані до кадрового резерву, досягли найкращих результатів у роботі, виявляють ділову ініціативу, постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень. Без конкурсного відбору за рішенням міського голови можуть бути переведені на більш високі посади службовці, які зараховані до кадрового резерву, чи пройшли стажування, а також в інших випадках, передбачених законодавством.
8. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням служби в органах місцевого самоврядування та професійними досягненнями службовців проводяться в установленому законодавством порядку атестація та щорічна оцінка виконання службовцями покладених на них завдань і обов’язків.
9. На кожного працівника, прийнятого на роботу до міської ради оформляється особова справа.
10. Головний спеціаліст з кадрової роботи відділу із загальних питань апарату виконавчого комітету міської ради щороку складає план навчання службовців виконавчих органів міської ради.
11. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на міського голову, керуючого справами виконавчого комітету ради та керівників структурних підрозділів міської ради.

V. Порядок підготовки і проведення засідань виконавчого комітету міської ради

1. Скликання засідань виконавчого комітету міської ради здійснюється міським головою, а у випадках, передбачених ст.53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», секретарем міської ради або заступником міського голови.
2. Засідання виконавчого комітету міської ради проводяться щомісяця (3-ій четвер місяця). У випадку необхідності може бути скликано позачергове засідання виконавчого комітету міської ради. Засідання правомочні у разі присутності більше половини загального складу виконавчого комітету міської ради.
3. Загальна підготовка засідань виконавчого комітету міської ради покладається на керуючого справами виконавчого комітету ради.
4. На підставі квартального плану роботи виконавчих органів міської ради, враховуючи позапланові питання, відділ із загальних питань апарату виконавчого комітету міської ради формує проект порядку денного засідання виконавчого комітету міської ради та подає його для розгляду міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови, керуючому справами виконавчого комітету ради.
Позапланові питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради вносяться міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету ради, керівниками структурних підрозділів міської ради, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади (із питань, що відносяться до їх компетенції), членами виконавчого комітету міської ради, постійними комісіями міської ради. 
Термінове позапланове питання може вноситися на засідання виконавчого комітету міської ради міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету ради, членами виконавчого комітету міської ради, постійними комісіями міської ради, при цьому матеріали повинні бути підготовленими, як виняток, не пізніше ніж за два дні до засідання.

5. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету міської ради складається не пізніше ніж за 20 робочих дня до засідання і включає:
1) питання з квартального плану роботи;
2) позапланові питання, розгляд яких викликається загальною необхідністю;
3) термінові позапланові питання, розгляд яких викликається загальною необхідністю.
6. У разі розроблення проекту рішення виконавчого комітету міської ради, який має ознаки регуляторного акту, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308. 
7. До проектів рішень виконавчого комітету міської ради складається аркуш погодження. Проекти рішень виконавчого комітету міської ради підлягають погодженню з заступником міського голови (згідно з розподілом обов’язків), керуючим справами виконавчого комітету ради, начальником юридичного відділу виконавчого комітету міської ради, начальником відділу із загальних питань, спеціалістом з контролю відділу із загальних питань виконавчого комітету міської ради та іншими зацікавленими особами. Начальником фінансового управління міської ради погоджуються проекти рішень виконавчого комітету міської ради, які стосуються або передбачають будь-яке фінансування з місцевого бюджету, у тому числі з питань встановлення або затвердження цін та тарифів, які мають відношення до фінансових питань, начальником управління економіки, торгівлі та пріоритетного розвитку обов’язково погоджуються проекти рішень виконавчого комітету міської ради які є регуляторними актами. До матеріалів таких рішень додається погодження відповідної постійної депутатської комісії. 
Зразок аркуша погодження викладений у додатку 1.
Після погодження проект рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Красноармійської міської ради не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. 
Проекти рішень з основних та позапланових питань, аркуші погодження, звіти, інформації тощо, що готуються для розгляду на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради розробниками до відділу із загальних питань апарату виконавчого комітету міської ради не пізніше ніж за 20 робочих днів до засідання виконавчого комітету міської ради.
8. Не пізніше як за два дні до засідання міський голова, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету ради, члени виконавчого комітету міської ради повинні бути ознайомлені з матеріалами чергового засідання виконавчого комітету міської ради.
9. Порядок денний засідання виконавчого комітету міської ради передається відділом із загальних питань апарату виконавчого комітету міської ради для ознайомлення постійним комісіям міської ради.
10. На засідання виконавчого комітету міської ради запрошується прокурор міста. 
На засідання виконавчого комітету міської ради можуть бути запрошені представники підприємств, організацій та установ. Список осіб, запрошених на засідання, складається керівниками структурного підрозділу, які готували питання, за пропозиціями заступників міського голови, узгоджуються з міським головою, та передаються до відділу із загальних питань апарату виконавчого комітету міської ради одночасно з іншими матеріалами.
На кожному засіданні виконавчого комітету міської ради присутній начальник юридичного відділу виконавчого комітету міської ради, начальник відділу із загальних питань апарату виконавчого комітету міської ради або особи, які їх заміщують.
11. Сповіщення про час засідання виконавчого комітету міської ради проводять:
1) членів виконавчого комітету міської ради, прокурора міста — секретар міського голови;
2) запрошених осіб — керівники структурних підрозділів, які готували питання для розгляду.
12. Реєстрацію учасників, забезпечення порядку проведення засідання виконавчого комітету міської ради, протоколювання здійснює відділ із загальних питань апарату виконавчого комітету міської ради.
13. Засідання виконавчого комітету міської ради веде міський голова, а при його відсутності — секретар міської ради або заступник міського голови.
14. Для доповіді з основних питань на засіданні виконавчого комітету міської ради надається не більше 10 хвилин, співдоповіді — 5 хвилин, виступів у дебатах — 5 хвилин, довідок, зауважень — 3 хвилини. Для доповіді з інших питань надається 5 хвилин.
15. У процесі проведення засідання виконавчого комітету міської ради члени виконавчого комітету міської ради мають право:
1) вносити пропозиції щодо порядку денного і порядку роботи;
2) вимагати від доповідачів роз’яснень стосовно питань, що розглядаються;
3) брати участь в обговоренні питань;
4) вносити пропозиції про зміни і доповнення в проекти рішень виконавчого комітету міської ради або про їх доопрацювання;
5) у необхідних випадках вносити пропозиції про перенесення обговорення питання на інше засідання виконавчого комітету міської ради.
Запрошені на засідання виконавчого комітету міської ради мають право:
1) брати участь в обговоренні даного питання;
2) давати довідки з питань, що розглядаються;
3) задавати доповідачу питання.
16. Контроль за підготовкою проектів рішень, довідок та інших матеріалів до засідань покладається на міського голову, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету ради.
Питання, за якими проекти рішень не представлені в установлений термін, можуть бути включені до порядку денного засідання виконавчого комітету міської ради тільки з дозволу міського голови.
17. Рішення виконавчого комітету міської ради приймаються на його засіданнях простою більшістю голосів присутніх членів виконавчого комітету міської ради.
Остаточно редакція прийнятих рішень здійснюється протягом трьох днів після засідання виконавчого комітету міської ради, крім рішень, по яким виконавчий комітет міської ради встановив інший термін.
При внесенні суттєвих змін в проект рішення при його остаточній редакції, воно знову подається на розгляд чергового засідання виконавчого комітету міської ради.
18. Рішення виконавчого комітету міської ради протягом 10 днів після засідання направляються тим виконавчим органам міської ради, яких вони стосуються, а також організаціям, підприємствам, установам, яким доручено їх виконання.
Відправлення рішень здійснюється відділом із загальних питань апарату виконавчого комітету міської ради та спеціалістом з контролю відділу із загальних питань за реєстром розсилки, підписаним посадовою особою виконавчого органу міської ради, що готував проект рішення.
19. Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради та рішення до нього підписуються міським головою, або, у разі його відсутності, секретарем міської ради або заступником міського голови. 
Додатки до рішень виконавчого комітету міської ради підписує заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету ради, у разі його відсутності, додатки підписує заступник міського голови відповідно до схеми взаємозаміни керівних працівників виконавчого комітету міської ради, а за відсутності останнього — особа, яка підписує рішення виконавчого комітету міської ради.
Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради та рішення до нього зберігаються у виконавчому комітеті міської ради, надаються для ознайомлення зацікавленим особам за узгодженням із керуючим справами виконавчого комітету ради.

VI. Порядок підготовки та розгляду проектів розпоряджень міського голови

1. Міський голова на виконання актів законодавства, органів виконавчої влади вищого рівня, за власною ініціативою видає одноособово в межах власних і делегованих повноважень розпорядження і несе за них відповідальність згідно із законодавством.
2. Проекти розпоряджень голови міської ради з основної діяльності готують структурні підрозділи міської ради, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади згідно з вимогами Положення про розпорядження міського голови, затвердженого розпорядженням міського голови від 19.11.2008 № 682.
3. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акту, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.
4. Розпорядження, що містять інформацію, передбачену частиною першою статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», оприлюднюються не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документу.

VII. Підготовка і проведення нарад, семінарів, інших заходів

1. Міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету ради, керівники структурних підрозділів міської ради проводять наради з метою оперативного розгляду і вирішення питань, що належать до їх компетенції, координації роботи структурних підрозділів виконавчих органів ради, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, комунальних підприємств та інших підприємств, організацій, установ міста, отримання інформації про поточний стан справ в місті та надання завдань.
2. Наради, семінари та інші заходи проводяться у відповідності до планів роботи виконавчих органів міської ради або за дорученням міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету ради.
3. Етапи проведення нарад:
1) підготовка відповідальними виконавцями матеріалів до наради;
2) оповіщення учасників наради про її час, дату і місце проведення;
3) уточнення списків фактичних учасників наради та з’ясування причин відсутності запрошених; 
4) проведення наради;
5) складення протоколу та оформлення доручень голови наради і доведення їх до виконавців;
6) контроль за виконанням доручень, наданих за підсумками наради
7) інформування голови наради про стан виконання доручень, наданих на попередніх нарадах. 
4. Список осіб, які запрошуються на наради міського голови погоджуються з міським головою, а на наради секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету ради, керівників виконавчих органів міської ради — відповідно з ними.
5. Технічне забезпечення нарад, що проходять у залі засідань виконавчого комітету міської ради (у разі потреби) здійснюється господарчо-фінансовим відділом виконавчого комітету міської ради за заявкою організатора наради.
6. Апаратні наради при міському голові із заступниками голови, керівниками структурних підрозділів виконавчих органів міської ради, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, комунальних та інших підприємств, організацій, установ міста (за окремим списком) — як правило проводяться, щоп’ятниці, об 14.00 в залі засідань виконавчого комітету міської ради, який розташований на першому поверсі адміністративної будівлі виконавчого комітету міської ради.
1) організаційне забезпечення апаратних нарад при міському голові покладається на відділ з організаційної роботи виконавчого комітету міської ради (далі — організатор наради);
2) до апаратної наради організатор за три дні до початку наради складає і надає на розгляд міському голові або його заступникам наступні матеріали:
— список запрошених осіб;
- порядок денний, в якому вказуються дата, час, місце проведення наради;
— план роботи виконавчих органів міської ради на поточний тиждень;
— протокол попередньої апаратної наради.
3) щоп’ятниці до 14.30 спеціаліст з контролю виконавчого комітету міської ради надає інформацію міському голові про стан виконання доручень, які були надані на попередній апаратній нараді;
4) організатор наради здійснює оповіщення учасників апаратної наради щоп’ятниці до 9.00; 
5) запрошені на апаратну нараду почергово доповідають про виконання планів роботи минулого тижня і доручень керівництва виконавчого комітету міської ради та про заходи, які заплановані на поточний тиждень;
6) за результатами проведеної апаратної наради при міському голові складається протокол, оформлення якого покладається на організатора наради;
7) на оформлення протоколу апаратної наради організатору наради відводиться 3 дні. Протокол підписується головою наради;
8) витяги з протоколу апаратних нарад розсилаються присутнім на нараді та виконавцям, яким надані доручення. Розсилку витягів з протоколу нарад при міському голові здійснює організатор наради; 
9) доручення, викладені у протоколі, є обов’язковими для виконання;
10) контроль за виконанням доручень, наданих на апаратній нараді при міському голові здійснює спеціаліст з контролю виконавчого комітету міської ради;
11) виконавці, зазначені в протокольному дорученні апаратної наради при міському голові, в п’ятницю до 10 години, подають спеціалісту з контролю виконавчого комітету міської ради інформації про виконання наданих доручень;
12) у випадку, коли виконання завдань доручено заступникам міського голови керуючому справами виконавчого комітету ради, вони терміново надають доручення структурним підрозділам, які перебувають у їх підпорядкуванні і контролюють виконання доручень та надання до спеціалісту з контролю виконавчого комітету міської ради інформацій щодо виконання доручень.
7.Організаційне забезпечення нарад при заступниках міського, керуючому справами виконавчого комітету ради, керівниках виконавчих органів міської ради (порядок денний, список запрошених осіб, список виступаючих із звітом або інформацією), ведення протоколу покладаються на структурні підрозділи діяльність яких вони координують згідно з розподілом обов’язків (далі за текстом — організатор наради):
1) до наради організатором наради складаються такі матеріали:
— список запрошених осіб з вказівкою їх посади та організації, яку вони представляють;
— порядок денний, в якому вказуються дата, час, місце проведення наради, питання, що заплановані для розгляду;
— довідка щодо стану справ з питання, яке вноситься на розгляд наради;
— список виступаючих із звітом або інформацією.
2) дата проведення і порядок денний нарад, які проводять секретар міської ради, заступники міського, керуючий справами виконавчого комітету ради, керівники виконавчих органів міської ради визначаються ними самостійно і подаються до відділу з організаційної роботи виконавчого комітету міської ради для включення в плани.
До наради з великою кількістю учасників підготовка починається за 1,5-2 тижні до її розведення.
3) порядок денний наради надсилається учасникам наради за 3 дні до наради, а з додаткових (позапланових) питань — подаються у день проведення наради. Якщо учасник наради є доповідачем його обов’язково про це повідомляють;
4) напередодні наради організатор ще раз нагадує доповідачам про час початку наради, порядковий номер виступу і його тривалість. Крім того, на цьому етапі він перевіряє і уточнює списки осіб, які братимуть участь в нараді;
5) реєстрація учасників наради проводиться організатором за списками запрошених для участі та починається за 30 хвилин до початку наради; 
6) рішення, прийняті на нарадах, оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк, якщо інше не визначено на самій нараді. Протокол наради підписується головуючим;
7) витяги з протоколу нарад розсилаються присутнім на нараді та виконавцям, яким надані доручення. Розсилку витягів з протоколу нарад здійснює організатор наради.
8) контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах у міського голови, заступників, керуючого справами виконавчого комітету ради, керівників виконавчих органів міської ради здійснюється відповідними заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету ради, керівниками виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу обов’язків. Структурні підрозділи міської ради, які відповідальні за організаційне забезпечення наради, готують аналітичні та інформаційні довідки про стан виконання рішень, прийнятих на нараді.
8. Дозвіл на присутність представників засобів масової інформації у приміщеннях, де відбувається нарада, надається головуючим на засіданні.
Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах, які відбулися має, за дорученням головуючого на нараді організатор проведення наради.
9. Проведення заходів до пам’ятних дат, урочистих подій, зборів, представників виконавчої влади та представників громадських організацій, підготовка доповідей покладається на заступників міського відповідно до розподілу обов’язків, керуючого справами виконавчого комітету ради.

VIII. Порядок проведення перевірок у виконавчих органах міської ради

1. Документ, який є підставою для проведення перевірки, надається перевіряючим керівнику відповідного виконавчого органу, а у разі його відсутності — особі, яка його заміщує.
2. Для ознайомлення з підставою для проведення перевірки керівник, або особа, яка його заміщує, запрошує представника юридичної служби і керівника структурного підрозділу виконавчого органу міської ради або посадову особу який/яка підлягає перевірці. 
3. Особи, зазначені у пункту 2 розділу VIII визначають, які документи підлягають наданню перевіряючому в межах відповідної перевірки.
4. Керівник структурного підрозділу виконавчого органу міської ради або посадова особа, які підлягають перевірці, надає визначені особами, зазначеними у пункту 2 розділу VIII, документи за дорученням керівника виконавчого органу або особи, яка його заміщує. Проведення перевірки здійснюється за участю керівника відповідного структурного підрозділу або посадової особи, яка підлягає перевірці і представника юридичної служби відповідного виконавчого органу.
У разі необхідності надання перевіряючому додаткових документів це питання узгоджується з керівником відповідного органу, або особою, яка його заміщує. Додаткові документи надаються посадовими особами перевіряючому для вивчення за дорученням керівника відповідного виконавчого органу або особи, яка його заміщує.
5. Усі наданні в межах перевірки документи, вивчаються перевіряючим безпосередньо у приміщенні виконавчих органів.
6. Оригінали документів можуть бути вилучені перевіряючими органами у встановленому законодавством порядку, у виняткових випадках за наявності загрози їх знищення, підміни або іншого недобросовісного використання відповідним виконавчим органом або його посадовими особами.
7. Після закінчення перевірки та погодження її результатів оригінали вилучених документів упродовж 10 днів повертаються об’єкту перевірки, крім випадків їх долучення до матеріалів кримінального провадження в порядку, передбаченому процесуальним законодавством. За необхідності до закінчення перевірки відповідний виконавчий орган має право вимагати повернення копій зазначених документів.
8. Всі перевірки, які проводяться у виконавчих органах міської ради, обліковуються у журналі обліку перевірок відповідного органу за встановленою формою (додаток 2).
9. Облік перевірок ведеться юридичною службою відповідного органу. Документи, які є підставою для проведення перевірок, зберігаються у юридичної службі відповідного виконавчого органу протягом строку, передбаченого законодавством.
10. У разі відсутності юридичної служби, керівник виконавчого органу визначає відповідальний за ведення обліку перевірок і зберігання документів, які є підставою для проведення перевірок, структурний підрозділ або посадову особу.

IX. Організація розгляду звернень громадян 
та проведення особистого прийому громадян

1. Організація розгляду звернень громадян — пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян покладається на відділ по роботі зі зверненнями громадян міської ради:
1) прийом письмових звернень громадян здійснюється відділом по роботі зі зверненнями громадян міської ради;
2) цілодобовий прийом звернень від громадян в телефонному режимі та за допомогою засобів електронного зв’язку через сайт «Контакт центр м. Красноармійськ» здійснюється сектором «Контакт-центр» відділу по роботі зі зверненнями громадян міської ради;
3) прийняття, оприлюднення та розгляд електронних петицій, а також контроль за своєчасним наданням відповіді на електронні петиції полягає на сектор «Контакт-центр» відділу по роботі зі зверненнями громадян міської ради; 
4) реєстрація, первинний розгляд звернень, що надійшли поштою та на особистих прийомах керівництва виконавчого комітету міської ради, контроль за додержанням термінів розгляду звернень громадян та опрацюванням доручень керівництва щодо розгляду звернень по суті порушених питань, контроль за їх виконанням і наданням відповідей громадянам проводиться відділом по роботі зі зверненнями громадян міської ради;
5) направлення доручень керівництва виконавчого комітету міської ради структурним підрозділам міської ради, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям міста щодо розгляду звернень громадян по суті порушених питань покладається на сектор «Контакт-центр» відділу по роботі зі зверненнями громадян міської ради, а відповідей заявникам — на виконавців, які розглядали звернення.
2. Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348.
3. Видача довідок громадянам здійснюється спеціалістами відділу з організаційних питань міської ради згідно їх функціональних обов’язків та Координаційного комітету самоорганізації населення м. Красноармійськ.
Види довідок:
— довідка про склад сім’ї з місця реєстрації в приватному секторі (за пред’явленням паспорту, домової книги);
— довідка з місця реєстрації (за пред’явленням паспорту або домової книги);
— довідка про те, що особа не працює (за пред’явленням паспорту та трудової книги особи);
— довідка про склад сім’ї з місця реєстрації для виписки вугілля (за пред’явленням домової книги, паспорту);
— довідка про відсутніх зареєстрованих у будинку (за пред’явленням домової книги для приватного сектору) 
— довідка про зареєстрованих у житловому будинку форма № 204 для оформлення субсидії на комунальні послуги (приватний сектор) (за пред’явленням домової книги, технічного паспорту);
— довідка про склад сім’ї та реєстрації для постановки на квартирний облік (за пред’явленням домової книги та технічного паспорту);
Завіряються довідки від квартальних:
— довідка з місця проживання про склад сім’ї (підстава: довідка квартальної, паспорт, домова книга);
— довідка про перехід на пенсію померлого чоловіка (дружина) (підстава: довідка квартальної, паспорт, свідоцтво про смерть, домова книга);
— довідка про спільне мешкання дитини разом з матір’ю (форма № 204) (підстава: довідка квартальної, паспорт, свідоцтво про народження дитини, домова книга);
— довідка про утримання неповнолітньої дитини (підстава: довідка квартальної про спільне мешкання батьків з дитиною, свідоцтво про народження дитини, домова книга);
— довідка про утримання неповнолітньої дитини, якщо батьки мешкають окремо (підстава: акт обстеження по визначенню утримання дитини, свідоцтво про народження дитини, паспорт заявника, домова книга);
— довідка для отримання недоотриманої пенсії для осіб 1 лінії родичів (підстава: довідка квартальної про спільне проживання з померлим, паспорт заявника, свідоцтво про смерть, домова книга, де був зареєстрований померлий);
— довідка про спільне мешкання та реєстрацію на момент смерті померлого інших мешканців (підстава: довідка квартальної, паспорт заявника, свідоцтво про смерть, домова книга) 
4. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються міським головою, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету ради, заступниками міського голови, сектором «Контактний центр» відділу зі звернень громадян міської ради. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи міської ради згідно з дорученнями керівництва виконавчого комітету міської ради.
5. Особистий прийом громадян проводить міський голова, секретар міської ради, керуючий справами виконавчого комітету ради, заступники міського голови, згідно з графіками, які затверджуються рішенням виконавчого комітету міської ради та оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації 
6. Виїзні прийоми громадян та телефонний зв’язок «Пряма телефонна лінія» проводяться міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови, відповідно до графіку, затвердженого розпорядженням міського голови.
Оприлюднення графіків особистих, виїзних, спільних прийомів громадян після затвердження на засіданні виконавчого комітету міської ради здійснюється відділом по роботі зі зверненнями громадян міської ради в засобах масової інформації. 
Оголошення про проведення «Прямої телефонної лінії» та виїзних прийомів напередодні їх проведення за місцем мешкання або роботи громадян покладається на відділ з організаційної роботи виконавчого комітету міської ради.
7. Реєстрація звернень, які надійшли на особистих, виїзних прийомах та через «Пряму телефонну лінію» проводиться сектором «Контактний центр» відділу по роботі зі зверненнями громадян міської ради.
8. Відділ по роботі зі зверненнями громадян міської ради здійснює:
— організацію проведення щомісячного «Дня контролю» за роботою зі зверненнями громадян в управліннях і відділах міської ради та на підприємствах, в установах, організаціях з виїздом на місце проживання заявників;
— підготовку матеріалів на засідання комісії з питань розгляду звернень громадян з метою сприяння громадянам у вирішенні питань, з якими вони звертаються до міської ради;
— організаційне забезпечення та загальне керівництво роботою «Телефону довіри» з метою поширення зворотного зв’язку з населенням, оперативного реагування на гострі проблеми громадян, невідкладного вжиття заходів до припинення неправомірних дій, поновлення прав і свобод громадян, порушених внаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян;
— організацію та контроль роботи щодо особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції міської ради;
— надання методичної допомоги відділам та управлінням виконавчого комітету міської ради, підприємствам, установам та організаціям з питань роботи зі зверненнями громадян;
— контроль за виконанням законодавства про розгляд звернень громадян у структурних підрозділах міської ради, на підприємствах, в управліннях, організаціях;
— контроль виконання доручень щодо вирішення питань, які порушувались у письмових та усних зверненнях громадян;
— щокварталу аналізує та узагальнює питання, що порушуються у зверненнях громадян, виявляє причини, що їх породжують та вносить пропозиції, спрямовані на розв`язання найбільш актуальних проблем, розробляє, аналізує та надає до обласної державної адміністрації, у встановлені терміни, аналітичні довідки та статистичні звіти.
9. Сектор «Контакт-центр» відділу по роботі зі зверненнями громадян міської ради здійснює:
— організаційне забезпечення та загальне керівництво роботою «Контакт-центру»;
— вжиття заходів щодо поширення зворотного зв’язку з населенням, відповідного інформування населення, а також інформування міського голови про звернення, що залишились невирішеними на першому та другому рівнях контролю;
— контроль за оперативним реагуванням на гострі проблеми громадян, невідкладним вжиттям заходів до припинення неправомірних дій, поновлення прав і свобод громадян, порушених внаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян;
— організацію прийняття, оприлюднення та контролю над своєчасним розглядом електронних петицій;
— надання методичної допомоги відділам та управлінням виконавчого комітету міської ради, підприємствам, установам та організаціям з питань роботи зі зверненнями громадян;
10. Контроль за виконанням доручень, даних під час прийому громадян або розгляду письмових заяв та зняття звернень з контролю здійснюється відповідно міським головою, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету ради, заступниками міського голови.

X. Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

1. Організація роботи з документами у виконавчому комітеті міської ради здійснюється у відповідності до Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Красноармійської міської ради, затвердженої рішенням виконавчого комітету Красноармійської міської ради від 21.03.2012 № 80.
Порядок роботи з таємними документами, які містять службову інформацію, у виконкомі міської ради регламентується Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893 (зі змінами).
2. Відповідальність за організацію діловодства та виконання документів несуть міський голова, керуючий справами виконавчого комітету ради, заступники міського голови (згідно з розподілом обов’язків), керівники структурних підрозділів міської ради.
3. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.
4. Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями і дорученнями голови облдержадміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями міського голови, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.
5. Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями і дорученнями голови облдержадміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями міського голови, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад здійснюється спеціалістом з контролю виконавчого комітету міської ради. У структурних підрозділах міської ради контроль за виконанням документів здійснює працівник, на якого в посадовій інструкції покладені функції з питань контролю.
Контроль за виконанням завдань, визначених дорученнями міського голови, керуючого справами виконавчого комітету ради, заступників міського голови здійснюють працівники відповідних структурних підрозділів міської ради.
6. Для здійснення контролю за виконанням контрольних документів структурним підрозділом міської ради, що відповідає за координацію роботи з організації виконання документа в цілому, розробляються у разі потреби, план контролю, в якому визначаються: проміжні контрольні строки виконання, структурні підрозділи міської ради, що відповідають за виконання окремих завдань, проведення нарад та виїзних перевірок фактичного виконання. 
План контролю затверджують керуючий справами виконавчого комітету ради, заступники міського голови (згідно з розподілом обов’язків).
7. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, рішень обласної ради, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад здійснюється шляхом: 
1) підготовки щотижневих графіків контролю виконання документів та надання графіків виконавцям і керуючому справами виконавчого комітету ради, заступникам міського голови;
2) аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;
3) систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;
4) проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;
5) розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях виконавчого комітету міської ради, нарадах у міського голови або його заступників.
8. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються міському голові, заступникам міського голови (згідно з розподілом обов’язків), керуючому справами виконавчого комітету ради не пізніше ніж за 3 дні до закінчення строку, визначеного контрольним документом або планом контролю.
9. За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, міський голова, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету ради дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причин та встановлює інший строк виконання, але не більше 30 днів.
10. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається до облдержадміністрації, підписує міський голова (за його відсутності — секретар міської ради або заступники міського голови згідно з розподілу обов’язків).
11. Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника структурного підрозділу міської ради або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою міського голови, заступників міського голови (згідно з розподілом обов’язків), керуючий справами виконавчого комітету ради.
12. Оригінал підсумкової інформації по виконанню контрольного документу після остаточного його виконання передається до спеціалісту з контролю виконавчого комітету міської ради для формування справи.

XI. Робота з нагородами

1. Матеріали про нагородження державними нагородами, Почесними грамотами, відзнаками Президента України, Кабінету Міністрів України, присвоєння почесних звань, заохочення відзнаками обласної ради, облдержадміністрації, міської ради та її Виконавчого комітету працівників виконавчих органів міської ради, а також працівників підприємств, установ та організації міста готуються відділом з організаційної роботи Виконавчого комітету міської ради в установленому порядку.

XII. Взаємодія виконавчих органів міської ради з іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян

1. Взаємовідносини виконавчих органів міської ради з іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на виконавчі органи завдань.

XIII. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи 
виконавчих органів міської ради

1. Для сприяння здійсненню повноважень виконавчих органів міської ради можуть бути утворені консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, робочі групи, комісії тощо). Завдання, функції та персональний склад таких органів визначаються рішенням виконавчого комітету міської ради або розпорядженням міського голови.
Рішення зазначених органів оформлюються протоколами.

XIV. Організація забезпечення доступу до публічної інформації

1. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є виконавчий комітет міської ради, здійснює керуючий справами виконавчого комітету ради; забезпечення оприлюднення публічної інформації, зазначеної у ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» — керівники структурних підрозділів міської ради; відповідальною особою з питань доступу до публічної інформації визначено спеціаліста по роботі з забезпечення доступу до публічної інформації виконавчого комітету міської ради.
2. Організація забезпечення доступу до публічної інформації здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», рішення міської ради від 25.05.2011 № 6/7-9 «Про організацію виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та розпорядження міського голови від 02.06.2011 № 144рг «Про організацію виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».
3. Спеціаліст по роботі з забезпечення доступу до публічної інформації виконавчого комітету міської ради здійснює реєстрацію та облік запитів на публічну інформацію (незалежно від форми отримання), забезпечує своєчасне опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на публічну інформацію та надання відповідей, направлення запитів на публічну інформацію відповідному розпоряднику згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також відповідає за оприлюднення інформації, передбаченої цим Законом, а саме: порядку складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності, звітів щодо задоволення запитів на інформацію.
4. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядниками якої є виконавчі органи міської ради, здійснюється у порядку, визначеному керівником відповідного виконавчого органу міської ради відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

XV. Організація використання робочого часу

1. Початок роботи виконавчих органів міської ради о 8.00, закінчення о 17.00 (в п’ятницю — 15.45), перерва на харчування і відпочинок з 12.00 до 12.48.
2. Працівники структурних підрозділів міської ради відлучення у службових справах попередньо погоджують з своїми керівниками зі обов’язковим повідомленням про місце і термін перебування.
3. Залучення працівників до роботи у вихідні дні здійснюється за письмовим розпорядженням. Компенсація працівнику роботи у вихідний день здійснюється згідно вимог чинного законодавства.
4. Заробітна плата працівникам виконавчих органів міської ради виплачується в робочі дні двічі на місяць, а саме:
1) аванс — 15 числа поточного місяця;
2) остаточний розрахунок — 30 числа ( у лютому — 28 числа) поточного місяця.
Виплата заробітної плати здійснюється напередодні у випадку, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем.

XVI. Порядок оформлення відряджень

1. Відрядження працівників здійснюється відповідно до планів роботи виконавчих органів міської ради, структурних підрозділів, а також згідно з документами вищих органів влади та доручень керівництва виконавчого комітету міської ради.
2. Після повернення з відрядження працівники в 3-денний термін звітують перед своїми безпосередніми керівниками письмово або усно про виконання завдання.
3. На підставі відповідних документів в установленому порядку працівникам відшкодовуються витрати, пов’язані з перебуванням у відряджені.

XVII. Порядок надання відпусток

1. Щорічно, до 15 грудня, керівники структурних підрозділів міської ради складають графіки відпусток працівників на наступний рік і подають їх керуючому справами виконавчого комітету ради для узагальнення. Зведений графік відпусток керівників підрозділів затверджує міський голова.
2. Заяви про надання чергових відпусток керівникам структурних підрозділів виконавчих органів міської ради погоджуються з заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету ради і подаються на ім’я міського голови не пізніш як за 14 днів.
3.Контроль за дотриманням графіку відпусток та оформленням документів, пов’язаних з відпустками, здійснює головний спеціаліст з кадрової роботи відділу із загальних питань апарату виконкому міської ради.

XVIII. Матеріально-технічне забезпечення діяльності

1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради проводиться начальником господарчо-фінансового відділу міської ради.
2. Завідувач господарством господарчо-фінансового відділу міської ради здійснює заходи щодо утримання в належному стані приміщення адміністративного будинку, проведення поточного та капітального ремонтів, придбання та ремонту меблів, обладнання, оргтехніки, виготовлення друкованої продукції, забезпечення працівників апарату канцелярським приладдям і папером, телефонним зв’язком тощо.
3. Замовлення на канцтовари подаються начальнику господарчо-фінансового відділу міської ради безпосередньо керівниками структурних підрозділів, а на обладнання та оргтехніку — за погодженням із керуючим справами виконавчого комітету ради.
4. Майно, що знаходиться у робочих кімнатах, закріплюється за працівниками, які їх займають. Вони несуть відповідальність за збереження і правильне використання майна. При звільненні з роботи здають його начальнику господарчо-фінансового відділу міської ради, про що розробляються відповідні відмітки в обхідному листі.
Перенесення майна з однієї робочої кімнати в іншу проводиться лише з дозволу начальника господарчо-фінансового відділу міської ради.

Керуючий справами виконавчого комітету ради                                                       А. В. Жук

Опубліковано у Регламент роботи

    pfu    big logo2