Покровська міська рада — Для громадян

Попередження

Неможливо завантажити XML-файл

Перелік питань, які не підлягають розгляду виконкомом міської ради відповідно до законодавства України

Зразок звернення

ПЕРЕЛІК основних питань, які громадяни порушують у своїх зверненнях та органів, до повноважень яких входить їх вирішення

Згідно зі статтею 24 Цивільного процесуального кодексу України виконком міської ради не має повноважень розглядати такі питання:

1) що виникають з адміністративно-правових відносин, а саме:

- по скаргах на неправильності в списках виборців та в списках громадян, які мають право брати участь у референдумі;

- по скаргах на рішення та дії територіальної, окружної (територіальної) виборчої комісії по виборах депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних рад та заявах про скасування рішення виборчої комісії про реєстрацію кандидата;

- по скаргах на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, територіальної, дільничної виборчої комісії по виборах Президента України та заявах про скасування реєстрації кандидатом у Президенти України;

- по скаргах на рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються виборів народних депутатів України;

- по заявах про дострокове припинення повноважень народного депутата України у разі невиконання ним вимог щодо несумісництва депутатської діяльності з іншими видами діяльності;

- по скаргах на дії органів і службових осіб у зв’язку з накладенням адміністративних стягнень;

- по скаргах громадян на рішення, дії або бездіяльність державних органів, юридичних чи службових осіб у сфері управлінської діяльності;

- по скаргах на рішення, прийняті відносно релігійних організацій;

- за заявами прокурора про визнання правового акта незаконним;

- по скаргах на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби ;

- про стягнення з громадян недоїмки по податкам, самооподаткуванню сільського населення та про державне обов’язкове страхування

2) окремого провадження, а саме:

- про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним;

- про визнання громадянина безвісно відсутнім чи про оголошення громадянина померлим;

- про усиновлення дітей, які проживають на території України;

- про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану;

- про встановлення фактів, що мають юридичне значення;

- про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника;

- про оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні.

Згідно зі статтями 15, 234 Цивільного процесуального кодексу України від 18.03.2004 (який вступає в дію з 01.01.2005 року) виконком міської ради не має повноваження розглядати питання, які підвідомчі судам загальної юрисдикції:

1) Суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.

Законом може бути передбачено розгляд інших справ за правилами цивільного судочинства.

3) окреме провадження

Окреме провадження – це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:

- обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи; надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;

- визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою; усиновлення;

- встановлення фактів, що мають юридичне значення;

- відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі;

- передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність;

- визнання спадщини відумерлою;

- надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;

- обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;

- розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб.

У порядку окремого провадження розглядаються також справи про надання права на шлюб, про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей, про поновлення шлюбу після його розірвання, про встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя та інші справи у випадках, встановлених законом.

Згідно зі статтею 2 Кримінально - процесуальним кодексом України виконком міської ради не має повноваження розглядати питання кримінально процесуального законодавства.

Завданням кримінального судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть в ньому участь, а також швидке та повне розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності та жодний невинний не був покараний.

Згідно зі статтею 221 кодексом законів про працю України виконком міської ради не має повноваження розглядати трудові спори, які виникають між працівником та власником або уповноваженим ним органом, незалежно від форми договору, так як вони розглядаються:

- комісіями по трудовим спорам;

- судами

Трудовий спір – це неврегульовані шляхом неопосередкованих переговорів розбіжності між працівником та роботодавцем підприємства з приводу застосування норм законодавства про працю, а також встановлення нових та змін існуючих умов праці.

Стаття 222. Особливості розгляду трудових спорів суддів, прокурорсько-слідчих працівників, а також працівників навчальних, наукових та інших установ прокуратури, які мають класні чини, встановляються законодавством. Стаття 232. Безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються трудові спори за заявами:

1) працівників підприємств, установ, організацій, де комісії по трудових спорах не обираються;

2) працівників про поновлення на роботі незалежно від підстав припинення трудового договору, зміну дати та формулювання причини звільнення, оплату за час вимушеного прогулу або виконання нижче оплачуваної роботи, за винятком спорів працівників, вказаних у частині третій статті 221 і статті 222 цього Кодексу.

3) керівника підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступників, головного бухгалтера підприємства, установи, організації, його заступників, а також службових осіб митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання, і службових осіб державної контрольно-ревізійної служби та органів затверджуються або призначаються на посади державними органами, органами місцевого та регіонального самоврядування, а також громадськими організаціями та іншими об’єднаннями громадян з питань звільнення, зміни дати та формування причини звільнення, переведення на іншу роботу, оплати за час вимушеного прогулу і накладання дисциплінарних стягнень, за винятком спорів працівників, вказаних у частині третій статті 221 і статті 222 цього Кодексу.

4) власника або уповноваженого ним органу про відшкодування працівниками матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації;

5) працівників у питанні застосування законодавства про працю, яке відповідно до чинного законодавства попередньо було вирішено власником або уповноваженим ним органом і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації (підрозділу) в межах наданих їм прав.

Безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються також спори про відмову у прийнятті на роботу:

1) працівників, запрошених на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації;

2) молодих спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад, та у встановленому порядку направлені на роботу на дане підприємство, в установу, організацію;

3) вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років або дитину-інваліда, та одиноких матерів – при наявності дитини віком до 14 років;

4) виборних працівників після закінчення строку повноважень;

5) працівників, яким надано право поворотного прийняття на роботу;

6) інших осіб, з якими власник або уповноважений ним орган відповідно до чинного законодавства зобов’язаний укласти трудовий договір.

Згідно зі статями 13,15 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та частини 2 статті Господарського процесуального кодексу України виконком міської ради не має повноваження розглядати питання, які розглядає первинний орган (Антимонопольний комітет України) та господарський суд.

1. Антимонопольний комітет України, вирішує такі питання:

- встановлення таких цін чи інших умов придбання або реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку;

- застосування різних цін чи інших умов до рівнозначних угод з суб’єктами господарювання, продавцями чи покупцями без об’єктивно виправлених на те причин;

- обмовлення укладання угод прийняттям суб’єктом господарювання додаткових зобов’язань, які за своєю природою або згідно з торговими та іншими чесними звичаями у підприємницькій діяльності не стосуються предмета договору;

обмеження виробництва, ринків або технічного розвитку, що завдало чи може завдати шкоди іншим суб’єктам господарювання, покупцям, продавцям;

- часткова або повна відмова від придбання або реалізації товару за відсутності альтернативних джерел реалізації чи придбання; суттєве обмеження конкурентоспроможності інших суб’єктів господарювання на ринку без об’єктивно виправданих на те причин;

- створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку) чи усунення з ринку продавців, покупців, інших суб’єктів господарювання.

- заборона або перешкоджання створенню нових підприємств чи здійснення підприємництва в інших організаційних формах у будь-якій сфері діяльності, а також встановлення обмежень на здійснення окремих видів діяльності, на виробництво, придбання чи реалізацію певних видів товарів;

- пряме або опосередковане примушення суб’єктів господарювання до вступу в асоціації, концерни, міжгалузеві регіональні чи інші форми об’єднань, або здійснення концентрації суб’єктів господарювання в інших формах;

- пряме або опосередковане примушення суб’єктів господарювання до пріоритетного укладення договорів, першочергової поставки товарів певному колу споживачів чи першочергового їх придбання у певних продавців;

будь-яка дія, спрямована на централізований розподіл товарів, а також розподіл ринків між суб’єктами господарювання за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи закупівель або за колом споживачів чи продавців;

- встановлення заборони на реалізацію певних товарів з одного регіону країни в іншому або надання дозволу на реалізацію товарів одного регіону в іншому в певному обсязі чи за виконання певних умов;

- надання окремим суб’єктам господарювання або групам суб’єктів господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів, що призводять або може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції;

- дія, внаслідок якої окремим суб’єктам господарювання або групам суб’єктів господарювання створюються несприятливі чи дискримінаційні умови діяльності порівняно з конкурентами;

- дія, якою встановлюються не передбачені законами України заборони та обмеження самостійності підприємств, у тому числі щодо придбання чи реалізації товарів, ціноутворення, формування програм діяльності та розвитку, розпорядження прибутком.

Звертатися до господарського суду, у випадках передбачених законодавчими актами України, мають право громадяни, що не є суб’єктами підприємницької діяльності.

Опубліковано у Для громадян

    pfu    big logo2